KLASYFIKACJA CHEMICZNA

Za podstawę tej klasyfikacji przyjmuje się metodę otrzymywania związków wielkocząsteczkowych, z której wytwarzane są f tworzywa sztuczne. Zależnie od pochodzenia związków wielkocząsteczkowych rozróżnia się: a) tworzywa naturalne modyfikowane|

– b) tworzywa syntetyczne, przy czym te ostatnie stanowią obecnie ponad 95% ogólnej produkcji tworzyw sztucznych.

– a). Tworzywa naturalne modyfikowane są otrzymywane związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego przez zmianę ich właściwości (modyfikację). Do tej grupy tworzyw sztu-j cznych zalicza się:

– pochodne celulozy (octan celulozy, octano-maślan celulozy, azo] tan celulozy, etery celulozy),

– celulozę regenerowaną (celofan),

– pochodne kauczuku (chlorokauczuk, cyklokauczuk, chlorowo-] dorokauczuk).

– tworzywa białkowe (galalit).

W zależności od rodzaju polireakcji, w wyniku której po-l wstają związki wielkocząsteczkowe, rozróżnia się następując tworzywa sztuczne syntetyczne:

– tworzy,wa otrzymywane w wyniku polimeryzacji (polietyler polipropylen, poliizobutylen, polichlorek winylu), poh(chlorel] winylidenu), polistyren, polimetakrylan metylu, poliakrylol nitryl, poliformaldehyd, tworzywa fluorowe)

– tworzywa otrzymywane w wyniku polikondensacji (fenoplasty, aminoplasty, poliamidy otrzymywane z dwukwasów i dwu- amin, poliwęglan, poliestry, polisulfony, silikony) .

– tworzywa otrzymywane w wyniku poliaddycji (epoksydy, poliuretany, poliamidy otrzymywane z kaprolaktamu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>