KOPOLIMER SAN

Tworzywo to otrzymuje się przez polimeryzację suspensyjną lub emulsyjną styrenu z akrylonitrylem. Obecność 20-30%- akrylonitrylu powoduje polepszenie właściwości fizycznych (patrz tab. 10) i chemicznych tworzywa w porównaniu z polistyrenem zwykłym. Ze względu na dużą przezroczystość, małą u- darność i niewielkie wydłużenie przy zerwaniu kopolimer SAN może być porównywany z polimetakrylanem metylu. W stosunku do polistyrenu nisko- udarowego jest on bardziej odporny na korozję naprężeniową oraz na działanie czyników atmosferycznych, lecz pod tym ostatnim względem wyraźnie ustępuje polimetakrylanowi metylu. Kopolimer SAN jest natomiast łatwiejszy w przetwórstwie i dużo tańszy od polimetakrylanu metylu. W porównaniu z polistyrenem niskouda- rowym wykazuje lepszą odporność chemiczną na działanie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, estrów i kwasów organicznych.

Kopolimer SAN może być przetwarzany metodą wtrysku, wytłaczania i prasowania. Z tworzywa tego wytwarza się między innymi korpusy i obudowy aparatów elektrycznych, części radiowe i 4 telewizyjne, obudowy wskaźników, pokrywy magnetofonów i adapterów (rys. 62), przykrywki opakowań reklamujących różnorodne wyroby, elementy wyposażenia samochodów osobowych, sprzęt gospodarstwa domowego i galanterię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>