Odporność cieplna przedmiotów prasowanych

Odporność cieplna przedmiotów prasowanych z tłoczyw1 fenolowych jest uwarunkowana głównie rodzajem napełniacza. Tak na przykład tłoczywo napełnione mączką drzewną jest odporne na długotrwałe działanie temperatury do około 100-120°C, podczas gdy odporność tłoczyw napełnionych włóknem szklanym lub azbestowym wynosi około 130°C.

Prowadzone aktualnie prace badawcze nad podwyższeniem odporności cieplnej fenoplastów zmierzają w kierunku uzyskania stabilności termicznej do 250°C, co znacznie zwiększyłoby zakres stosowania tłoczyw fenolowych, np. w pojazdach samochodowych. Dzięki użyciu modyfikowanych żywic fenolowych w kombinacji z napełniaczami mineralnymi otrzymano „tłoczywa drugiej gene- racji”, które mogą być trwale użytkowane w temperaturach powyżej 170°C. Przykładem tego rodzaju tłoczyw jest tworzywo Bakelite B 1040 firmy Bakelite (RFN). Podczas eksploatacji wyrobów z tego tłoczywa w temperaturze 180-190°C następuje 30°/D zmniejszenie ich udamości i wytrzymałości na zginanie dopiero po upływie 5000 godzin (rys. 131).

W charakterze napełniaczy do tłoczyw fenolowych używa się substancji organicznych i nieorganicznych o różnym stopniu rozdrobnienia. Najpospolitszym napeiniaczem jest mączka drzewna. W celu zwiększenia odporności cieplnej tłoczywa często do mączki drzewnej dodaje się napełniacza mineralnego, na przykład mączkę grafitową lub serycytową. Mączka drzewna umożliwia zastosowanie do produkcji tłoczyw żywicy fenolowej o stosunkowo niskim stopniu kondensacji (np. żywicy nowolakowej), ponieważ napeł- niacz ten łatwo absorbuje wodę wydzielającą się w procesie prasowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>