POL1ETEROETEROKETON

Prowadzone w koncernie ICI badania nad polimerami termo- odpomymi doprowadziły w ostatnich latach do opracowania nowego tworzywa- polieteroeteroketonu (PEEK). Tworzywo to wykazuje korzystne cechy polieterosulfonów, a jednocześnie dzięki krystalicznej budowie jest odporne na rozpuszczalniki. Maksymalny udział fazy krystalicznej w polieteroeteroketonie może dochodzić do 48%. Temperatura topnienia PEEK wynosi 334°C, a jego podstawowe właściwości są następujące: gęstość (zależnie od stopnia krystaliczności)- 1,27-1,32 g/cm1, chłonność wody po 24 h- 0,15%, wytrzymałość na rozciąganie- 100 MPa, moduł sprężystości przy rozciąganiu- w temperaturze 150°C !- w temperaturze 180°C wydłużenie przy zerwaniu udamość z karbem wg Izoda wytrzymałość elektryczna oporność elektryczna skrośna

Polieteroeteroketon może być trwale użytkowany do temperatury 180-200°C. Odznacza się on małą palnością, a przy paleniu wydziela tylko niewielkie ilości dymów i gazów ubogich w składniki toksyczne.

Odporność chemiczna PEEK jest bardzo dobra. Tworzywo to rozpuszcza się jedynie w stężonym kwasie siarkowym. Polieteroeteroketon wykazuje doskonałą odporność na gorącą wodę i promieniowanie wysokoenergetyczne.

Produktami handlowymi polieteroeteroketonu są granulaty do wtrysku i wytłaczania, kompozycje proszkowe do powlekania lub odlewania rotacyjnego oraz półwyroby w postaci folii, włókien i żyłki. Granulat PEEK jest wytwarzany w odmianie nienapełnio- nej oraz wzmocnionej włóknem węglowym względnie węglowym w ilości 25%.

Właściwości polieteroeteroketonu predestynują go do stosowania w telekomunikacji, technice lotniczej i kosmicznej oraz w przemyśle naftowym. Używa się go m.in. do obtaczania kabli i przewodów, narażonych zwłaszcza na uszkodzenia wskutek ścierania i skaleczenia powłoki izolacyjnej oraz na działanie gorącej pary wodnej i promieniowania gamma. Doskonała odporność polieteroeteroketonu na paliwa rakietowe spowodowała, że laminaty PEEK z włóknem węglowym zastosowano w budowie pojazdów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>