Polimetakrylan metylu bez zapachu i smaku

Polimetakrylan metylu jest tworzywem nie mającym zapachu i smaku, nietoksycznym, odpornym na działanie niskich temperatur i praktycznie nie chłonącym wody. Właściwości tego tworzywa (tab. 13) w porównaniu z innymi tworzywami termoplastycznymi są ogólnie dobre z wyjątkiem małego wydłużenia przy zerwaniu oraz małej udarności, szczególnie z karbem. Korzystną jego cechą jest prawie stała wartość udarności, zarówno z karbem jak i bez karbu, w zakresie temperatury od- 20°C do + 60°C. Zależność udarności polimetakrylanu metylu od temperatury przedstawiono na rysunku 85.

Bardzo dobre właściwości optyczne polimetakrylanu metylu ulegają łatwo obniżeniu z powodu małej odporności na ścieranie (łatwość zarysowania) oraz uszkodzenia powierzchni pod wpływem czynników mechanicznych. W celu zwiększenia odporności powierzchni tworzywa ną oddziaływanie różnych czynników metakrylan

Poli(metakrylan metylu jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i stężonych alkaliów w temperaturze pokojowej, kwasów nieorganicznych o stężeniu do 20n/o, olejów mineralnych, olejów roślinnych i zwierzęcych. Wykazuje natomiast brak odporności na działanie estrów, eterów, ketonów, węglowodorów aromatycznych i chlorowanych, stężonych alkoholi i kwasów organicznych. Rozpuszcza się między innymi w acetonie, toluenie, dwu- chloroetanie, chloroformie i octanie etylu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>