Polipropylen – najlepsze tworzywo sztuczne

Polipropylen jest jednym z najlżejszych tworzyw sztucznych. Jego gęstość waha się w granicach 0,89-0,90 g/cm\ W postaói naturalnej tworzywo to jest przeświecające i bez zapachu. Właściwości mechaniczne i cieplne polipropylenu zależą od stopnia kry- staliczności polimeru, przy czym im jest on wyższy, tym właściwości te są korzystniejsze. Bardzo charakterystyczną cechą tego tworzywa jest jego zachowanie się podczas rozciągania. Stan sprężystości polipropylenu jest zachowany do 30fl/o wydłużenia. W momencie zerwania wydłużenie wynosi około 800% i od ok. 100%> odbywa się przy prawie stałym obciążeniu. Odporność na uderzenia jest duża i dopiero nacięcie karbu na próbkach powoduje wyraźne jej obniżenie.

Odporność cieplna polipropylenu jest wyższa niż polietylenu i dla pracy ciągłej wynosi ponad 100°C. Wysoka temperatura zeszklenia powoduje natomiast, że zastosowanie polipropylenu w o niskich temperaturach jest bardzo ograniczone. Wyroby z tego tworzywa mogą być użytkowane praktycznie do temperatury-5°C. W celu obniżenia temperatury stosowania propylen ko- polimeryzuje się z etylenem. Niepolamy charakter polimeru powoduje to, że jego właściwości elektroizolacyjne są dobre. Właściwości te pogarsza dodatek innych substancji, zwłaszcza pozostałość katalizatorów metaloorganicznych, jak również kontakt ze środowiskiem utleniającym. W celu polepszenia właściwości mechanicznych i odporności cieplnej wprowadza się do polipropylenu napełniacze w ilości 10-40%>, np.: włókno szklane, talk, kreda, mączka drzewna, kauczuk (rys. 29). Ważniejsze właściwości polipropylenu podano w tabeli 6 (patrz s. 79).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>