Przerabiany polietylen

Na drugim miejscu pod względem ilości przerabianego polietylenu znajdują się wyroby wtryskowe. Metodą wtrysku wytwarza się artykuły gospodarstwa domowego, opakowania, zabawki, części dla przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i maszynowe go. Duże ilości polietylenu zużywane są do powlekania przewodó elektrycznych (zwłaszcza wysokiej częstości) oraz kabli telewizyj nych i podmorskich (rys. 25). Stosuje się go również do produkc

Otrzymuje się go przez polimeryzację propylenu w obecności katalizatorów metaloorganicznych. Reakcja zachodzi w temperaturze około 100°C w środowisku ciekłych węglowodorów alifatycznych. Polimer otrzymany w postaci zawiesiny jest oczyszczany przez filtrowanie i przemywanie, a następnie suszony i stabilizowany. Produkt handlowy ma postać bezbarwnych lub barwionych granulek. W zależności od rodzaju katalizatora i warunków polimeryzacji otrzymuje się polimery o różnej budowie przestrzennej, a mianowicie:

– polipropylen izotaktyczny, który dzięki uporządkowanej strukturze przestrzennej i wysokiemu stopniowi krysta- liczności ma najlepsze właściwości mechaniczne oraz najwyższą odporność cieplną i z tego powodu jest stosowany najczęściej

– polipropylen ataktyczny- o nieuporządkowanej struk turze przestrzennej, posiadający właściwości podobne do gumy niewulkamzowanej

– polipropylen stereoblokowy- wykazujący właściwości pośrednie między polipropylenem izotaktycznym i atak- tycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>