WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE

Umowne badania tworzyw sztucznych w tej dziedzinie pozwalają określić porównawczo odporność cieplną oraz podać w przybliżeniu zakres temperatury stosowania tworzywa.

Badanie temperatury mięknienia według Vicata prowadzi się wyłącznie dla tworzyw termoplastycznych. Polega ono na określeniu temperatury, w której igła o powierzchni przekroju 1 mm2 zanurzy się pod odpowiednim obciążeniem w tworzywo na głębokość 1 mm. Schemat przyrządu do wyznaczania temperatury mięknienia według Vicata pokazano na rysunku 13. Prędkość przyrostu temperatury w przyrządzie pomiarowym wynosi 50°C/h, natomiast grubość próbki ma co najmniej 3 mm.

Temperatura ugięcia pod obciążeniem jest określana symbolem HDT pochodzącym od angielskiej nazwy Heat Distortion Temperaturę. Określanie tej właściwości stosuje się przy bąda- niu wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. W omawianym badaniu oznaczana jest temperatura, w której próbka tworzywa ulega odkształceniu o żądaną strzałkę ugięcia pod określonym obciążeniem przy prędkości przyrostu temperatury wynoszącym 2°C/min. Obciążenie próbki w przypadku badania poliolefin wynosi 0,46 MPa, a dla pozostałych tworzyw jest równe 1,85 MPa. Schemat urządzenia do oznaczania tej właściwości cieplnej tworzyw przedstawiono na rysunku 14.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>