Ziarna polimeru

Ziarna polimeru otrzymanego pierwszą metodą powstają ze zlepienia cząstek emulsji. Mają one średnicą 1-100 pm i różnią się wyraźnie między sobą kształtem, wielkością oraz strukturą powierzchni (rys. 41a). Różnice te wpływają na dalszy przerób polimeru, a zwłaszcza na chłonność zmiękczaczy w przypadku wytwarzania PVC zmiękczonego. Ziarna polimeru wyodrębnionego tą metodą zawierają środki pomocnicze emulsji, przede wszystkim inicjatory i emulgatory. Obecność tych ostatnich powoduje zwiększenie wodochłonności i pogorszenie właściwości elektroizolacyj- nych, uniemożliwiając jednocześnie otrzymywanie wyrobów przeświecających.

Korzystnym działaniem emulgatorów jest wstępna stabilizacja polimeru podczas przetwórstwa. Pozwala to przetwarzać PVC emulsyjny bez dodatku stabilizatorów. Związek wielkocząsteczkowy otrzymany przez wytrącanie z emulsji (rys. 41 b) ma mniejszy rozrzut masy cząsteczkowej, lepsze właściwości elektroizolacyjne i mniejszą wodochłonność.

Polichlorek winylu) suspensyjny (PVC-S) jest otrzymywany w postaci granulek o średnicy 15-100 pm. Polimer ten odznacza się dużą jednorodnością i wysoką czystością. Właściwości elektryczne PVC-S są znacznie lepsze w porównaniu z poli(chlorkiem winylu) emulsyjnym. Z tego typu PVC możliwe jest uzyskanie wyrobów całkowicie przezroczystych. Polichlorek winylu) suspensyjny może być przetwarzany tylko po dodaniu stabilizatorów. W zależności od warunków prowadzenia polimeryzacji i stosowanych środków pomocniczych otrzymuje się PVC-S o różnej strukturze ziarna. Pierwszym typem są ziarna o gładkiej powierzchni (tzw. szklane perełki). Chłoną one bardzo małą ilość zmiękczaczy i w związku z tym przerabia się je na pasty (rys. 41c). Drugi typ to ziarna porowate o silnie rozwiniętej powierzchni i otwartych porach (tzw. kule śniegowe), przedstawione na rysunku 4ld. Ziarna te chłoną duże ilości zmiękczaczy, które tworzą z nimi suche mieszanki (tzw. mieszanki „dry blend”) umożliwiające, przetwórstwo bezpośrednio z proszku z pominięciem procesu granulowania. Trzecim typem są ziarna mniej porowate o porach zamkniętych i o mniejszej chłonności plastyfikatora. Przeznaczone są one na wyroby twarde wytwarzane bezpośrednio z proszku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>