Działanie czynników atmosferycznyc

Działanie czynników atmosferycznych, światła, podwyższonej i obniżonej temperatury, substancji chemicznych znajdujących się w powietrzu powoduje powolne niszczenie tworzyw, określane jako ich starzenie się. Zmiany właściwości tworzywa pod wpływem działania tych czynników powodują ograniczenie czasu użytkowania wytwarzanych z niego wyrobów.

Badania naturalne odporności na starzenie, polegające na przetrzymywaniu tworzywa w określonych warunkach naturalnych, mają na celu ustalenie czasu, w jąkim mogą być stosowane wyroby wykonywane z tego tworzywa. W metodzie tej, oprócz porównywania właściwości mechanicznych i cieplnych przed oraz po badaniu, prowadzi się też ocenę wizualną. Polega ona na stwierdzeniu odbarwienia, mikropęknięć na powierzchni, utraty gładkości i połysku. Badania naturalne są jednak długotrwałe i pracochłonne. Dlatego też opracowano metody badań przyspieszonych, Polegają one na działaniu na próbkę sztucznego światła słonecznego z jednoczesnym zraszaniem wodą, przetrzymywaniu w atmosferze ozonu, poddawaniu działaniu zmiennych temperatur.

Wszystkie te czynniki mają za zadanie wywołanie szybkich zmian w badanych tworzywach, aby potem przez porównanie z wynikami badań naturalnych ustalić korelację (współzależność) pomiędzy tymi dwoma rodzajami badań. Badania przyspieszone pozwalają na znaczne skrócenie czasu określania użytkowania wyrobów. I chociaż z tego względu oddają duże usługi przy analizach prowadzonych pod kątem opłacalności stosowania tworzyw sztucznych, to jednak z powodu kosztownej aparatury, jaka jest potrzebna do wykonania tych badań, nie są one jeszcze powszechnie praktykowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>