Kształtowanie wtórne płyt z polimetakrylanu metylu

Kształtowanie wtórne płyt z polimetakrylanu metylu przez formowanie próżniowe lub ciśnieniowe (rozciąganie nadciśnieniem) odbywa się vżyłącznie na gorąco. W przypadku płyt- o niewielkich grubościach (ok. 0,5 mm) prowadzi się ich ogrzewanie bezpośrednio w urządzeniu do formowania. Płyty grubsze doprowadza się do stanu plastycznego przez ogrzewanie w suszarkach z obiegiem gorącego powietrza (w celu uniknięcia miejscowych przegrzań) lub przy użyciu promienników podczerwieni. Przegrzanie szkła organicznego jest szkodliwe i należy go bezwzględnie unikać.

Inną metodą formowania wyrobów z polimetakrylanu metylu jest polimeryzacja blokowa monomeru bezpośrednio w formie. Czas polimeryzacji jest bardzo długi, gdyż WT celu zapobieżenia 'powstawaniu pęcherzy proces prowadzi się w stosunkowo niskiej temperaturze, wynoszącej 30-40°C. Metodę tę stosuje się do otrzymywania przedmiotów7 o skomplikowanych kształtach lub do produkcji płyt.

Pojedyncze wyroby ze szkła organicznego mogą być wytwarzane metodami obróbki wiórowej, gdyż tworzywo to można łatwo obrabiać mechanicznie przez cięcie, toczenie, struganie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie i polerowanie. Na tak wytwór zonyc' wyrobach występują ślady obróbki mechanicznej w postaci żary sowań i zadrapań, co prowadzi do utraty przezroczystości i ob mżenia estetyki gotowych wyrobów. W celu przywrócenia wy maganej przezroczystości należy dokonać polerowania uszkodzo nych powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>