Proces polimeryzacji emulsyjnej

W procesie polimeryzacji emulsyjnej w wyniku intensywnego mieszania monomerów wodzie z dodatkiem emulgatorów powstaj drobna zawiesina. Emulgatory są substancjami rozpuszczalny w wodzie, ułatwiającymi trwale rozproszenie monomeru z wytw rżeniem jego emulsji. Działanie ich polega głównie na obniżani pięcia powierzchniowego na granicy faz monomer-woda.

W charakterze emulgatorów stosuje się zwykle mydła oraz in ne substancje powierzchniowo czynne. Inicjatory używane w pro cesie polimeryzacji emulsyjnej są rozpuszczalne w wodzie, a ni rozpuszczalne w monomerze. Najczęściej stosowanymi inicjator są nadtlenki nieorganiczne, na przykład woda utleniona lub nad siarczany. Proces polimeryzacji emulsyjnej przebiega na zewnąt rozproszonych kropel monomeru w wyniku stykania się ich z ini cjatorem rozpuszczonym w wodzie. Poważną wadą tej metody jest zanieczyszczenie polimeru re sztkami emulgatorów. W końcowym stadium polimeryzacji emul syjnej otrzymuje się tzw. lateks, czyli rozproszoną w wysoki- stopniu zawiesinę kulistych cząstek polimeru o średnicy okol 0,1 fj, m. v Polimeryzacja w roztworze ma najmniejsze znaczenie prak czne spośród wszystkich sposobów prowadzenia polimeryzacji skalitechnicznej. Polega, ona na prowadzeniu procesu w roztwo rozpuszczalnika, który rozpuszcza monomer i polimer.

Dość powszechnie stosowanym wariantem polimeryzacji w r tworze jest tzw. polimeryzacja rozpuszczalnikowo-strąceniow Powstający w tym procesie polimer nie rozpuszcza się w ro piiszczalKiku w przeciwieństwie do monomeru, lecz ulega wytr ceniu podczas polimeryzacji. Wadą metody polimeryzacji w ro worze jest otrzymywanie produktów o niewielkiej masie cząsteczkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>