TWORZYWA FLUOROWE

Tworzywa fluorowe są związkami wielkocząsteczkowymi zawierającymi w swoim składzie fluor. Grupa tych tworzyw wzbogaca się ciągle o nowe polimery różniące się budową i zawartością fluoru. Najważniejszymi przedstawicielami tworzyw fluorowych o znaczeniu przemysłowym są: politetrafluoroetylen (PTFE), poli- trifluor o chloroetylen (PTFCE), kopolimery tetrafluoroetylenu z heksafluor©propylenem (FEP) i etylenem (ETFE), poli(fluorek winylidenu)- PVDF, poli(fłuorek winylu)- PVF, polifluoro- alkilowinyloeter (PFA). Do najczęściej stosowanych należą PTFE PTFCE, przy czym ten pierwszy polimer jest nazywany zwyczajowo teflonem (od nazwy handlowej pierwszego producenta tego tworzywa, tj. firmy Du Pont- USA).

Polimery fluorowe są cennymi materiałami nadającymi się do wielu zastosowań technicznych. Jednak bardzo wysoka cena oraz kłopotliwe przetwórstwo uniemożliwiają ich szersze stosowanie. Średnia cena jednostkowa polimerów fluorowych jest co najmniej dziesięciokrotnie większa od ceny jednostkowej powszechnie stosowanych termoplastów. Do ważniejszych zalet tworzyw fluorowych należą:

– wyjątkowa odporność chemiczna (PTFE jest odporny na dzia- t łanie wszystkich chemikaliów, z wyjątkiem stopionych wodorotlenków i niektórych związków chlorowców)

– wysoka odporność cieplna, na przykład PTFE może pracować w zakresie temperatury od-190 do +250°C

– niewielki współczynnik tarcia

– właściwości antyadhezyjne

– doskonałe właściwości elektryczne

– wysoka udarność i elastyczność

– odporność na płomień (PTFE i kopolimer FEP są praktycznie jedynymi w pełni niepalnymi tworzywami sztucznymi).

Tworzywa fluorowe wykazują również wady, z których najważniejsze są: wysoka cena, niewielka twardość, podatność na pełzanie pod obciążeniem (rys. 119), wysoka gęstość (1,4-2,2 g/cm3), duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, konieczność stosowania wysokich temperatur przetwórstwa, zbliżonych do tempera- tury rozkładu. Wysoka cena tworzyw fluorowych jest spowodowana poważnymi trudnościami, jakie występują przy otrzymywaniu monomerów i w procesie ich polimeryzacji oraz przy przetwórstwie polimerów. Ważniejsze właściwości tej grupy tworzyw podano w tabeli 19.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>