ODLEWY Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

Żywice epoksydowe lane są bardzo dobrym materiałem odlewniczym. W porównaniu do innych żywic wykazują one mniejszy skurcz podczas utwardzania. Utwardzone żywice epoksydowe stanowią doskonały materiał elektroizolacyjny odznaczający się jed- nocześnie znaczną wytrzymałością mechaniczną i odpornością cieplną oraz dużą stabilnością wymiarów podczas użytkowania. Te cechy zadecydowały, że żywice te z dużym powodzeniem są stosowane w elektrotechnice do nasycania transformatorów, maszyn elektrycznych i różnego rodzaju cewek oraz do zalewania metalowych części urządzeń elektrycznych i hermetyzacji kondensatorów. Odlewy z żywic epoksydowych są stosowane także jako izolacja głównie w przekładnikach prądowych oraz jako obu- do wy aparatów elektrycznych i materiał izolacyjny zastępujący porcelanę. Różne przykłady ich zastosowania w elektrotechnice przedstawiono na rysunkach 147 i 148.

Żywice epoksydowe stosuje się również do wykonawstwa tłoczników do blachy (zwłaszcza w przemyśle samochodowym) oraz różnych narzędzi i urządzeń, w których żywica lana zastępuje metal, jak na przykład sprawdziany, modele oraz prototypowe formy do prasowania i wtrysku tworzyw sztucznych. Metodą odlewania wykonuje się także z żywic epoksydowych rury, zawory i elementy aparatury chemicznej.

W porównaniu z innymi tłoczywami termoutwardzalnymi tłoczywa epoksydowe mają wiele zalet. Najważniejsze z nich to duża płynność podczas formowania oraz mały skurcz. Duża płynność tłoczyw epoksydowych już pod niewielkim ciśnieniem umożliwia przetwarzanie ich metodą prasowania przetlocznego i wtrysku.

Podstawowymi składnikami omawianych tłoczyw są: żywica dianowa lub epoksynowolakowa, utwardzacz, napełniacz. W charakterze utwardzaczy stosuje się najczęściej aminy, żywice no- wolakowe i bezwodniki kwasowe, jak na przykład bezwodnik HET (do tłoczyw samogasnących) i bezwodnik piromelitowy (do tłoczyw o wysokiej odporności cieplnej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>