Podwyższenie temperatury polimeru

W pozostałych bezpostaciowych związkach wielkocząsteczkowych podwyższenie temperatury polimeru będącego w stanie szkli stym powoduje jego przejście w stan elastyczny. Temperatura tej przemiany nosi nazwę temperatury zeszklenia i oznaczana jes symbolem Tz. W stanie elastycznym energia ruchu cieplnego ma krocząsteczek jest bliska energii ich wzajemnego oddziaływania. Możliwe jest zatem zachodzenie zmian we wzajemnym położę niu poszczególnych ogniw łańcuchów polimeru przy braku ruch liwości całych makrocząsteczek. Pod działaniem sił zewnętrzny ' może nastąpić wyprostowanie łańcuchów, lecz nie można ich cał kwicie przesunąć względem siebie.

Podobnie jak w stanie szklistym odkształcenie polimeru stanie elastycznym jest również sprężyste z tą jednak różnicą, ż występują tu znaczne deformacje. Stan elastyczny jest dla wiel polimerów ostatecznym stanem fizycznym, gdyż dalsze ogrzewa nie prowadzi do ich termicznego rozkładu. Przykładem takich p limerów są wszystkie zwulkanizowane kauczuki.

Polimery nieusieciowane przechodzą pod wpływem dalsze( ogrzewania ze stanu elastycznego w stan plastyczny. Temperatur tego przejścia nosi nazwę temperatury płynięcia lub plastyczność Tp, Odkształcenie polimeru w stanie plastycznym pod wpływe działania siły zewnętrznej przebiega bez wywołania naprężeń i związku z tym nie zanika po ustaniu działania siły. Podcz odkształcania poszczególne makrocząsteczki polimeru swobodni przesuwają się względem siebie, ponieważ energia ich ruchu ciepl nego przewyższa energię wzajemnego oddziaływania.

Powyżej temperatury zeszklenia, lecz zazwyczaj wyraźni poniżej temperatury płynięcia polimeru leży temperatura mięk nienia Tm. Odpowiada ona temperaturze utraty sztywności poli meru, a jej wartość liczbowa nie jest jednoznaczna, ponieważ znacznym stopniu zależy od zastosowanej metody pomiaru. Wartość temperatury mięknienia przyjmuje się zwykle za charakterystyczną temperaturę rozgraniczającą dwa zakresy stanu elastycznego polimerów. Zakres między Tz i Tm nazywa się zakresem sprężystości, a między Tro i Tp- zakresem elastoplastyczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>