POLIMERY BEZPOSTACIOWE I KRYSTALICZNE

Ze względu na stopień uporządkowania struktury wewnętrznej | wszystkie substancje stale można podzielić na krystaliczne i bezpostaciowe (amorficzne). Substancje krystaliczne charakteryzują! się regularnym ułożeniem atomów, cząsteczek lub jonów. W związ-| ku z tym mają one ściśle określoną temperaturę topnienia, w której lepkość i gęstość zmieniają się gwałtownie. Bezpostaciowe substancje stale miękną stopniowo podczas ogrzewania i przechodzą| w ciecz w pewnym zakresie temperatury.

Przez analogię do przedstawionego podziału można sklasyfikować również i polimery. Podział polimerów na bezpostaciowe! (amorficzne) i krystaliczne ma jednak znaczenie czysto formalnej gdyż większość z nich wykazuje nieuporządkowane lub tylko niewielkim stopniu uporządkowane ułożenie makrocząsteczek.

Polimery o strukturze bezpostaciowej odznaczają się całkowicie nieuporządkowanym ułożeniem makrocząsteczek, a ich przemiany pod wpływem ogrzewania przebiegają w sposób stopniowy] Makrocząsteczki polimerów o strukturze bezpostaciowej są bez-i ładnie splątane między sobą. Polimery tego typu są mniej lub bardziej przezroczyste.

Stan krystaliczny polimerów występuje znacznie rzadziej niaj amorficzny. Poza tym polimery, w przeciwieństwie do związkóv malocząsteczkowych, nie są na ogół całkowicie skrystalizowane! Tworzą one układ dwufazowy, w którym obok obszarów krystalicznych charakteryzujących się uporządkowanym przestrzennie ułol żeniem makrocząsteczek występują równocześnie obszary bezpoj staciowe. Strukturę polimerów tworzących taki układ można wię określić jako częściowo krystaliczną. Procentowa zawartość po! staci krystalicznej w tego typu polimerach nosi nazwę stopj nia krystaliczności. W zależności od rodzaju polimeru i warun-] ków jego otrzymywania stopień krystaliczności wynosi 10-90%, a nawet więcej.

Podstawowym i zarazem niezbędnym warunkiem krystalizacji polimerów jest duża regularność i symetria w budowie łańcucha Warunki takie spełniają między innymi: polietylen, polipropyler politetrafluoroetylen, poliamidy i niektóre poliuretany. Polimer] częściowo krystaliczne mają barwę od mętno-mlecznej do opalol wej i różnią się znacznie od polimerów bezpostaciowych, właściwościami przetwórczymi i użytkowymi. Ze wzrostem stopnia kry- staliczności wzrasta ich temperatura topnienia i wytrzymałość mechaniczna, a przejście ze stanu stałego w postać cieczy staje się bardziej ostre.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>