Polistyren SB

Polistyren SB charakteryzuje się zwiększonym wydłużeniem przy zerwaniu oraz większą odpornością na uderzenia od polistyrenu S, a jednocześnie zachowuje dobre właściwości elektryczne, nieznacznie tylko gorsze w porównaniu z polistyrenem, zwykłym. Równocześnie obniża się wytrzymałość na rozciąganie oraz wartość modułów sprężystości przy zginaniu i rozciąganiu, a zarazem właściwości te bardziej zależą od temperatury niż w przypadku polistyrenu S. Odporność chemiczna polistyrenu wysokoudarowego jest zbliżona do odporności polistyrenu niskoudarowego.

Ważniejsze właściwości polistyrenu SB podano w tabeli 10 {patrz s. 103) natomiast na rysunku 55 przedstawiono porównaw- czo zależność wytrzymałości na rozciąganie od temperatury dla polistyrenu nisko- i wysokoudarowego. Dla tych samych tworzyw przedstawiono na rysunku 56 wykres zmian udamości z karbem w zależności od temperatury, a na rysunku 57 wydłużenie przy zerwaniu, również w funkcji temperatury. Te trzy charakterystyczne właściwości najlepiej określają różnicę właściwości mechanicznych między tymi tworzywami. r

Odporność cieplna polistyrenu wysokoudarowego jest nieco niższa od polistyrenu zwykłego. Nie są to jednak różnice zbyt duże, gdyż temperatura mięknienia według Vicata i temperatura polistyren niskoudarowy, 2- polistyren wysokoudarowy ugięcia pod obciążeniem są niższe od 3 do 10°C. Wprowadzenie butadienu do polistyrenu standardowego powoduje utratę przezroczystości i dlatego ten typ tworzywa jest wytwarzany tylko w barwach krytych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>