SKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH I POJĘCIA PODSTAWOWE

Tworzywa sztuczne są materiałami, w których najistotniejsz składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe, syntetyczne lu pochodzenia naturalnego. Oprócz związku wielkocząsteczkoweg tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które na dają mu korzystne właściwości użytkowe. Składnikami tymi mog być napełniacze, nośniki, zmiękczacze, pigmenty i barwniki, sta bilizatory i wiele innych.

Więkoszość związków wielkocząsteczkowych jest zbudowan z wielkiej liczby powtarzających się i połączonych między sob identycznych elementów podstawowych, nazywanych merami. Dla tego też związki wielkocząsteczkowe noszą również nazwę polime rów (poli- wiele). Ze względu na pochodzenie można je najogó niej podzielić na trzy podstawowe grupy:

– naturalne związki wielocząsteczkowe występujące przyrodzie {celuloza, białko, kauczuk)

– związki wielkocząsteczkowe otrzymywane z polimeró pochodzenia naturalnego w wyniku modyfikacji poleg jącej na chemicznej zmianie właściwości polimerów n turalnych

– syntetyczne związki wielkocząsteczkowe wytwarzane podstawie reakcji chemicznej ze związków małocząstec kowych.

Związki małocząsteczkowe, które stanowią substancje wyjściowe do otrzymywania syntetycznych związków wielkocząsteczkowych składają się z niewielkiej liczby atomów (nie przekraczającej zwykle kilkunastu) i noszą nazwę monomerów (mono- jeden).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>