Właściwości mechaniczne porowatego polistyrenu

Właściwości mechaniczne porowatego polistyrenu są dość dobre, pomimo że ponad 95% objętości geometrycznej tworzywa stanowi przestrzeń wypełniona gazem. Wytrzymałość na ściskanie i udarność są lepsze od analogicznych właściwości innych tworzyw porowatych o tej samej gęstości pozornej. Polistyren porowaty jest odporny na działanie wilgoci. Odznacza się również dobrymi właściwościami elektrycznymi, małym przewodnictwem cieplnym i małą gęstością pozorną. Wadą tego tworzywa jest palność i nie najlepsza odporność cieplna. Przez dodatek związków zawierających chlorowiec (chlor, brom) można otrzymać polistyren porowaty samogasnący.

Ze względu na małe przewodnictwo cieplne i małą gęstość pozorną polistyren porowaty ma szerokie zastosowanie jako materiał izolacyjny w budownictwie i przemyśle chłodniczym. Samogasną- ce odmiany porowatego polistyrenu są stosowane w okrętownic- twie. Odporność na działanie wody omawianego tworzywa umożliwiła stosowanie go do produkcji lekkich elementów pływających, jak: boje, pasy i koła ratunkowe, pływaki itp. Tworzywo to jest również stosowane jako materiał opakowaniowy i izolacyjny różnych wyrobów powszechnego użytku (rys. 152-154).

Krajowy polistyren przeznaczony do spieniania jest wytwarzany przez Zakłady Tworzyw Sztucznych w Sochaczewie, Knurowie i Jaśle, pod następującymi nazwami handlowymi:

– Styropian w granulkach zwykły (Z),

– Styropian S i SG (samogasnący),

– Styropian w granulkach do izolacji chłodziarek.

Substancją porotwórczą w krajowym polistyrenie do spieniania jest niskowrzący węglowodór (pentan lub hep tan). Postacią handlową Styropianu są twarde, białe granulki o średnicy 0,3-5 mm, które po ekspandowaniu tworzą produkt o gęstości po zornej co najmniej 15-25 kg/m3. Oprócz tego produkuje się w kraju płyty styropianowe o odmianie samogasnącej (G, GT) i zwykłej- palnej (P). Są one stosowane do wytwarzania izolacji termicznej i akustycznej, do wyrobu sprzętu ratunkowego oraz jako materiał opakowaniowy i dekoracyjny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>