Żywice melaminowe

Na bazie żywic melaminowych produkuje się również w kraju tzw, laminaty grawerskie. Mają one kontrastowe zabarwienie warstw zewnętrznych i wewnętrznych, produkuje się zwykle jako: czarno-biało-czarne (rodzaj CBC) i biało-czarne-białe (rodzaj BCB). Laminaty grawerskie stosuje się do wyrobu tabliczek informacyjnych, reklamowych, ostrzegawczych itp. Napisy graweruje się ręcznie lub mechanicznie. Laminaty aminowe techniczne można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

– melaminowe laminaty papierowe z rdzeniem fenolowym,

– melaminowe laminaty szklane (laminaty szkło-melamino- we).

Stanowią one materiał konstrukcyjno-izolacyjny do wyrobu tablic rozdzielczych, izolatorów, wyłączników i przełączników w urządzeniach elektrotechnicznych pracujących przy małych częstościach oraz dużych napięciach i mocach.

Melaminowe laminaty papierowe z rdzeniem fenolowym są stosowane w elektrotechnice do tych samych celów co elektroizo- lacyjne laminaty fenolowe, przede wszystkim do pracy w warunkach, w których istnieje niebezpieczeństwo powstawania zwarć wskutek działania prądów pełzających. .

Laminaty szkło-melaminowe charakteryzują się zbliżonymi właściwościami mechanicznymi do laminatów fenolowych na nośniku szklanym. Przewyższają jednak te ostatnie lepszymi właściwościami termomechanicznymi i elektrycznymi, zwłaszcza przy doraźnym obciążeniu cieplnym.

Krajowe laminaty szkło-melaminowe są wytwarzane pod ogólnie przyjętą nazwą Melotekst S. Postacią handlową tych lamina- tów są płyty wytwarzane przez sprasowanie na gorąco arkuszy tkaniny szklanej powleczonej żywicą melaminową. Odznaczają si.ę one dobrą odpornością na wpływ prądów pełzających i stanowią materiał elektroizolacyjny klasy B, tzn. że temperatura pracy ciągłej wykonanych z nich elementów' wynosi 130°C. Melaminowe laminaty szklane stosuje się jako materiał elektroizolacyjno-kon- strukcyjny w urządzeniach i aparatach elektrycznych pracujących w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>