KLASYFIKACJA TECHNOLOGICZNA

Przyjmując za podstawę klasyfikacji właściwości użytkowe i technologiczne (sposób przetwórstwa) tworzyw sztucznych można je podzielić na dwie grupy:

– elastomery,

– plastomery.

Elastomery są to takie tworzywa, które podczas próby rozciągania (w temperaturze pokojowej) wykazują wydłużenie powyżej 100%- Do tej grupy tworzyw zalicza się wszystkie odmiany kauczuku oraz poliizobutylen.

Plastomery są to takie tworzywa, których wydłużenie podczas rozciągania w temperaturze pokojowej nie przekracza 100%. Pod niewielkim obciążeniem ulegają one nieznacznym odkształceniom, zaś poddawane wzrastającemu obciążeniu zaczynają odkształcać się plastycznie, a następnie ulegają mechanicznemu zniszczeniu. W grupie plastomerów rozróżnia się trzy rodzaje tworzyw:

tworzywa termoplastyczne (termoplasty), ta) tworzywa termoutwardzalne,

– tworzywa chemoutwardzalne.

Tworzywa termoplastyczne przechodzą każdorazowo podczas ogrzewania w stan plastyczny, natomiast po ostygnięciu twardnieją. Mogą być więc wielokrotnie kształtowane, a ich przetwórstwo w temperaturach podwyższonych (poniżej temperatury rozkładu polimeru) nie prowadzi w sposób wyraźny do zmian chemicznych ani do zaniku plastyczności i zdolności do formowania. Ta właściwość tworzyw termoplastycznych umożliwia ponowne przetwórstwo ich odpadów powstających przy wytwarzaniu wyrobów gotowych. Do termoplastów zalicza się wszystkie tworzywa polimery- zacyjne, a ponadto poliamidy, poliwęglany, polisulfony i termoplastyczne pochodne celulozy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>