METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH

Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. W większości przypadków normy krajowe dotyczące tego zagadnienia są oparte na zaleceniach ISO i dlatego też badania prowadzone z tym samym materiałem w różnych państwach dają podobne wyniki. Mogą występować jedynie różnice wynikające z błędów pomiaru lub technologii przetwórstwa w trakcie otrzymywania próbek do badań. Ujednolicenie metodyki badań tworzyw sztucznych umożliwiło porównywanie właściwości poszczególnych tworzyw na podstawie prospektów firmowych i literatury technicznej bez konieczności wykonywania tych samych prób. Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych zalicza się:

podstawowe właściwości fizyczne (gęstość, temperatura płynięcia polimeru, chłonność wody)

– właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, udar- ność, twardość, ścieralność)

właściwości cieplne (temperatura mięknienia według Vicata, temperatura ugięcia pod obciążeniem, wytrzymałość cieplna

– właściwości elektryczne (oporność właściwa skrośna, oporność właściwa powierzchniowa, wytrzymałość elektryczna, strat- ność elektryczna)

– właściwości optyczne (przepuszczalność światła, współczynni załamania światła)

właściwości chemiczne (odporność na działanie substancji chemicznych, odporność na starzenie).

Badania właściwości tworzyw przeprowadza się na specjalni przygotowanych próbkach. Najczęściej stosowanymi metodam' przygotowania próbek są wtrysk i prasowanie. Przed przystąpię niem do badania próbki należy ją poddać klimatyzacji, przy czj w niektórych przypadkach wymagane jest również wygrzewa nie lub suszenie próbek. Wykaz norm PN, w których opisane są metody badań tworzyw sztucznych, podano na końcu rozdziału w tabeli 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>