Polikondensacja

Polikondensacja jest procesem łączenia się wielu cząsteczek substancji wyjściowych (substratów) w związek wielkocząsteczkowy z jednoczesnym wydzieleniem prostego związku mało cząsteczkowego- jako produktu ubocznego reakcji, np. wody, chlorowodoru, amoniaku.

Skład chemiczny polimeru powstającego w wyniku polikonden sacji nie jest identyczny ze składem substancji wyjściowych. Spowodowane to jest wydzielaniem się produktów ubocznych podczas procesu.

Poliaddycja ma charakter pośredni między polimeryzacją a polikondensacją. Podobnie jak polikondensacja jest to reakcja prze biegająca w sposób stopniowy, lecz w odróżnieniu od niej nie jes procesem odwracalnym. Przyłączanie kolejnych cząsteczek mono meru do rosnącego polimeru przebiega tu dość szybko, podobni jak w procesie polimeryzacji. Nie następuje też wydzielanie sd ubocznych produktów małocząsteczkowych, co dodatkowo upoda nia poliaddycję do polimeryzacji.

Polimery otrzymywane w wyniku poliaddycji mają ten sa skład chemiczny co monomery, lecz różnią się od nich budową Mechanizm omawianej reakcji polega najogólniej na przemiesz czaniu (przeskoku) atomu wodoru w cząsteczce monomeru, umożli wiając tym samym wzrost łańcucha polimeru. Typowym przykła dem poliaddycji jest reakcja otrzymywania poliuretanów lub żywic epoksydowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>