Category medicine

Okres miesiączki

Upławy mogą być bezwonne, zazwyczaj jednak mają zapach wskutek przedostawania się do nich bakteryj gnilnych lub rozpadu tkanek (rak, mięsak zgorzelinowy, rodzący się mięśniak, polip, zatrzymanie części jaja płodowego, znajdujące się w obrębie pochwy lub macicy ciała obce). Charakterystyczną woń mają upławy ropne, jakie powstają wskutek przebicia do pochwy ropnia, zakażonego przez prątek okrężnicy. Gęstość upławów może być rozmaita i określenie jej w wywiadach może mieć pewne znaczenie diagnostyczne. Upławy gęste, ciągnące się, a więc zawierające dużo śluzu, pochodzą zazwyczaj z szyjki macicy. Uplawy rzadkie pochodzą przeważnie z jamy macicy. Obecność pęcherzyków gazu w wypływie dowodzi istnienia w nim procesów fermentacyjnych, wywołanych najczęściej przez drobnoustroje (np. przez rzęsistek pochwowy). Trafiają się one również w przypadkach tzw. odmy pochwowej (colpitis emphysematosa). Ilość upławów może mieć również pewne znaczenie w rozpoznaniu schorzenia.

czytaj dalej

Gonadotrofina – kontynuacja

Rolę hormonów gonadotropowych, wytwarzanych przez przysadkę mózgową w czasie cyklu miesięcznego, przejmują w czasie ciąży w dużym stopniu gonadotrofiny powstające w łożysku. Działanie ich na jajniki niedojrzałych samic pewnych, gatunków gryzoni zużytkowano do opracowania odczynów rozpoznawczych ciąży.

Badania lat ostatnich wykazały, że gruczoł sutkowy kobiety jest związany czynnościowo w drodze hormonalnej i nerwowej z jajnikami i z przysadką mózgową. W rozmaitych okresach życia płciowego w gruczołach tych występują charakterystyczne zmiany.

Z rozpoczęciem pierwszego cyklu miesięcznego gruczoł sutkowy stopniowo wzrasta.

czytaj dalej

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Duże znaczenie przy wyznaczaniu wytrzymałości na rozciąganie ma prędkość rozciągania próbki oraz temperatura, w której wykonuje się pomiar. Wiosełkowaty kształt próbek (rys. 4) powoduje, że pękają one w określonych miejscach (przewężeniach), przez co uzyskuje się powtarzalność wyników.

czytaj dalej

KOPOLIMER ETYLENOWO-WINYLOWY

Otrzymuje się go przez wysokociśnieniową kopolimeryzację etylenu z octanem winylu. Zawartość tego drugiego składnika w kopolimerze wynosi około 30%, Obecność rozgałęzionych merów octanu winylu powoduje, że polietylen traci zdolność do krystalizacji i staje się tworzywem bardzo elastycznym. Moduł sprężystości ulega obniżeniu od trzech do sześciu razy w stosunku do- wysokociśnieniowego homopolimeru etylenu.

czytaj dalej

Octano-maślan celulozy

Octano-maślan celulozy jest mieszanym estrem organicznym celulozy. Otrzymuje się go przez działanie mieszaniny bezwodników kwasu octowego i masłowego na celulozę. Wytworzony produkt miesza się następnie z plastyfikatorami i pigmentami lub barwnikami. W porównaniu z octanem celulozy tworzywo to odznacza się wyższą wytrzymałością mechaniczną i odpornością cieplną, mniejszą chłonnością wody oraz większą odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Octano-maślan celulozy może być barwiony na dowolne barwy o różnym stopniu przezroczystości, jak również pigmentowany we wszystkich odcieniach. Wytwarzane z niego wyroby odznaczają się bardzo wysokim połyskiem.

czytaj dalej

STANY FIZYCZNE POLIMERÓW

Rozróżnia się trzy podstawowe stany fizyczne, w jakich zależnie od temperatury znajdować się mogą polimery bezpostaciowe:

– szklisty,

czytaj dalej

ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE

Elastomery stanowią grupę tworzyw o stosunkowo małym module sprężystości, ale o bardzo dużym wydłużeniu przy zerwaniu, dochodzącym niekiedy do 1200’°/o. Po znacznym odkształceniu, wywołanym w temperaturze pokojowej już pod niewielkim obciążeniem, powracają one do pierwotnych kształtów i wymiarów7, jeżeli zostanie usunięta siła powodująca deformację. Takie właściwości elastomerów wynikają stąd, że ich temperatura zeszklenia jest niższa od temperatury pokojowej.

czytaj dalej

Półfabrykaty (półwyroby) z tworzyw sztucznych

Półfabrykaty (półwyroby) z tworzyw sztucznych uzyskują postać wyrobu gotowego po odpowiedniej obróbce wykończeniowej, tóra nadaje im ostateczny kształt użytkowy, na przykład w wyni- u: formowania próżniowego, zgrzewania, obróbki wiórowej. Są e dostarczane w postaci folii, płyt, bloków, rur, prętów, węży tp. Do półwyrobów z tworzyw sztucznych zalicza się również la- inaty wytwarzane w postaci płyt, rur i prętów.

czytaj dalej

Właściwości mechaniczne porowatego polistyrenu

Właściwości mechaniczne porowatego polistyrenu są dość dobre, pomimo że ponad 95% objętości geometrycznej tworzywa stanowi przestrzeń wypełniona gazem. Wytrzymałość na ściskanie i udarność są lepsze od analogicznych właściwości innych tworzyw porowatych o tej samej gęstości pozornej. Polistyren porowaty jest odporny na działanie wilgoci. Odznacza się również dobrymi właściwościami elektrycznymi, małym przewodnictwem cieplnym i małą gęstością pozorną. Wadą tego tworzywa jest palność i nie najlepsza odporność cieplna. Przez dodatek związków zawierających chlorowiec (chlor, brom) można otrzymać polistyren porowaty samogasnący.

czytaj dalej

Krzywe rozciągania nieorientowanych próbek poliamidów

Krzywe rozciągania nieorientowanych próbek poliamidów wykazują charakterystyczny przebieg dla większości polimerów o strukturze liniowej. W zakresie małych wydłużeń odkształcenie jest sprężyste. Po przekroczeniu granicy plastyczności rozpoczyna się odkształcenie trwałe, zaś po osiągnięciu wydłużenia kilkuset procent następuje szybki wzrost naprężenia, aż do zerwania próbki.

czytaj dalej

Prowadzenie polimeryzacji

W zależności od metody i sposobu prowadzenia polimeryzacji otrzymuje się polietylen o różnej masie cząsteczkowej i różnym stopniu krystaliczności. Te dwa czynniki wywierają zasadniczy wpływ na właściwości polietylenu, zwłaszcza na właściwości fizyczne. Większa masa cząsteczkowa, o czym świadczy mały wskaż-

czytaj dalej